Obchodní podmínky

Doprava zboží

Doprava zboží po území ČR je zdarma pro všechny objendnávky nad 10000 Kč. K objednávce s hodnotou nižší než 10000 Kč bude připočtena paušální částka 400 Kč/objednávka

 

Převzetí zboží

Objednávky jsou vyřizovány pokud možno ihned ode dne potvrzení, respektive úhrady. V případě, že zboží je nutno objednat a není možné dodržet termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, ve kterém bude tento termín upřesněn.

Vyřízením objednávky se rozumí předání zboží přepravním společnostem. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. 

Čas a způsob doručení

Objednávky zboží, které je skladem, jsou expedovány max. do  druhého dne od obdržení objednávky  není-li dohodnuto jinak. V případě, že objednané zboží není skladem bude kupujícímu sdělena dodací lhůta.

Prohlídka zboží

Kupující je povinen prohlédnout zboží a zkontrolovat jeho bezvadnost a úplnost. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu. Pokud je zboží zjevně poškozeno dopravou je nutné na místě s řidičem sepsat škodní protokol a zboží zásadně nepřebírat. Pokud zboží, které je zjevně poškozeno dopravou převezmete, není již možné uplatnit u dopravce reklamaci! 

Vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely občanského zákoníku č.367/2000 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele. V případě, že z nějakého důvodu posíláte zboží zpět (špatný rozměr, barva, vada na zboží atd.) vložte prosím ke zboží daňový doklad a dopis s důvodem proč tak činíte a zda chcete zboží vyměnit za jiné nebo vrátit peníze. Pro rychlejší vyřízení reklamace prosím pošlete i kopii objednávky kterou jste obdrželi na emailovou adresu (případně stačí datum objednávky a jméno na které byla uskutečněna). Dodavatel se zavazuje vaší reklamaci vyřešit v co nejkratší možné době.

Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na emailové adrese nebo telefonicky.
 3. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných jištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
 4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou a přiložit k reklamovanému zboží. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 5. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.
 7. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
 8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či neodbornou úpravou produktů zákazníkem nebo třetí osobou. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V žádném případě neposílejte reklamované zboží na dobírku.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 2. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 a násl.

Ochrana osobních dat

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány pro obchodní a marketingové potřeby dodavatele. Při nakládání s osobními daty se dodavatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákazník odesláním objednávky dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka (jméno, příjmení, adresa doručení, kontakt na zákazníka), které se dále doplňují při provedení objednávky.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění jména, úplné adresy dodání a kontaktu na kupujícího
 4. Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho následným převzetím.
 5. Zasláním objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů.
 6. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné dopravy. Cena dopravy je kupujícímu sdělena obratem po obdržení objednávky.
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Nákupní řád

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
 2. Prodávající má povinnost vymazat zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2008
 2. Osobním objednáním, nebo jakoukoli formou objednávky včetně odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.